Tenisový klub Hostýnská, z.s., IČO 26636727, Hostýnská 2100/2, 108 00 Praha 10


Informace pro přihlášené členy a jejich zákonné zástupce
o zpracování osobních údajů

dle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje


TK Hostýnská je správcem osobních údajů všech jeho přihlášených členů, tedy i Vašich, resp. Vašeho dítěte (dále jen „Vaše údaje“, „Vaše členství“). Vyplývá to ze skutečnosti, že jste dobrovolně vyplnili a podali přihlášku do klubu. Klubu tím vznikly závazky plynoucí z Vašeho členství a spolu s nimi i právo zpracovávat ty Vaše osobní údaje, které k zajištění a výkonu Vašeho členství nezbytně potřebuje. Bude to dělat jen v takovém rozsahu a v takové míře, které jsou pro tento účel nezbytné, dále pro plnění svých zákonných povinností a pro ochranu svých oprávněných zájmů. Údaje bude zpracovávat výhradně z těchto důvodů a za tímto účelem. Protože jste podali přihlášku, již k tomu není třeba Váš souhlas.


Ve všech záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů, jejich ochrany a zpracování, se všemi žádostmi, podněty i poznatky o rizicích či porušení ochrany údajů se můžete obracet na hlavního trenéra tenisové školy, jehož kontaktní údaje najdete na www.tkhostynska.cz v sekci Kontakty.2. Které osobní údaje zpracováváme


Na základě vyplněné a odevzdané přihlášky zpracovává TK Hostýnská údaje o Vašem jméně a příjmení, datu narození, adrese bydliště, jménu, příjmení a titulu zákonného zástupce, dále kontaktní telefon a e-mail, informaci o Vašem členství v klubu a o formě členství, podpis Váš či Vašeho zákonného zástupce. Pro účely tréninků vede TK Hostýnská jmenovitý rozvrh tréninků, k němuž mají přístup pouze členové. Na základě svého oprávněného zájmu TK Hostýnská fotograficky dokumentuje své tréninky a akce a záběry z nich zveřejňuje na svých webových stránkách a v dalších materiálech. Tyto fotografie zachycují běžné aktivity TK Hostýnská, osoby na nich nejsou popsány jmény ani jinak identifikovány.3. Kdo se k Vašim osobním údajům dostane


Bezpečnost osobních údajů je chráněna podle právních předpisů, zejména nařízení GDPR, a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby. V TK Hostýnská k nim mají přístup v nezbytné míře výhradně členové výboru, hlavní trenér a příslušní trenéři tenisové školy.


TK Hostýnská spadá pod Český tenisový svaz. Přihláškou do TK Hostýnská se člen stává členem jednoho z klubů zastřešených Českým tenisovým svazem. Osobní údaje členů jsou na „koncernovém principu“ a v souladu s oprávněnými zájmy TK Hostýnská i Českého tenisového svazu v nezbytné míře sdíleny s Českým tenisovým svazem včetně příslušného regionálního sdružení. Český tenisový svaz poskytuje osobním údajům stejnou úroveň ochrany jako TK Hostýnská.


Aby mohl TK Hostýnská plnit své závazky vyplývající z Vašeho členství, osobní údaje v nezbytné míře a na základě písemné smlouvy o jejich zpracování zpřístupňuje následujícímu externímu zpracovateli: Ing. Hana Herčíková, IČO 61486086, se sídlem Řipská 23, 130 00 Praha 3, která pro TK Hostýnská vede účetnictví a poskytuje s ním související služby.


Pokud by se zpracovatelé změnili, TK Hostýnská Vám vždy na dotaz sdělí, kteří zpracovatelé v aktuálním čase zpracovávají Vaše osobní údaje na základě smlouvy o zpracování. Všechny zpracovatelé se ve smlouvě se s TK Hostýnská zavazují, že budou převzaté osobní údaje zpracovávat dle Nařízení GDPR, dle platných právních předpisů a pouze dle doložitelných pokynů TK Hostýnská. Zavazují se rovněž přijmout vhodná technická a organizační opatření k jejich ochraně. Ochrana osobních údajů je tak u nich zachována na stejné úrovni bezpečnosti.


Orgány veřejné moci přistupují k osobním údajům podle zvláštních právních předpisů a TK Hostýnská jim osobní údaje členů či jejich zákonných zástupců zpřístupní jen tehdy, kdy je to jeho právní povinnost. Osobní údaje zásadně nepředává do třetích zemí, v nichž neplatí Nařízení GDPR, ani mezinárodním organizacím.4. Likvidace osobních údajů


Osobní údaje TK Hostýnská zpracovává po dobu trvání členství a dále po dobu nezbytnou pro ochranu svých oprávněných zájmů (např. pro případ soudního sporu) v návaznosti na promlčecí lhůty. Poté TK Hostýnská osobní údaje vymaže. Osobní údaje vymaže rovněž v případě, že úspěšně uplatníte jiné své právo spojené s likvidací údajů či omezením jejich zpracování dle bodu 5.5. Jaká máte práva


- Na požádání vám TK Hostýnská písemně sdělí a potvrdí, jaké osobní údaje o Vás či o Vašem dítěti zpracovává, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Do těchto osobních údajů můžete rovněž nahlédnout a vyžádat si kopii příslušných dokumentů. První kopie je poskytnuta zdarma.

- Můžete kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění osobních údajů.

- U osobních údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud zjistíte, že TK Hostýnská dané konkrétní údaje zpracovávat nemá nebo tak má činit v jiné míře či jiným způsobem, můžete požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování.

- V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný Váš souhlas (tam, kde nejsou zpracovávány na základě přihlášky, oprávněného zájmu, zákona ani jiného právního důvodu), můžete souhlas kdykoliv odvolat, a TK Hostýnská tyto údaje ihned smaže.

- Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést kdykoliv námitku.

- V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje zpracovávané na základě přihlášky či souhlasu k jinému správci Vám je TK Hostýnská na žádost poskytne v přenositelné podobě či předá jinému, Vámi určenému správci.

- Na každou podanou žádost či jiný podnět Vám TK Hostýnská odpoví do jednoho měsíce.

- S případnou stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakty a více informací naleznete na www.uoou.cz